માઇક્રો ફિક્શન

Micro fiction

Originally published in gu
Reactions 0
511
Divya modh
Divya modh 08 Aug, 2020 | 1 min read
Life modern theories

એક કીડી ચુંથીને હાથી બળવાન બન્યો,.

 ખોઈને એક ફૂલ બાગનો માળી કંગાળ બન્યો.

0 likes

Published By

Divya modh

divyamodh

Comments

Appreciate the author by telling what you feel about the post 💓

Please Login or Create a free account to comment.