ದೈನಿಕ ಧಾರವಾಹಿ ವಾಂಟೊ - 9

ರುದ್ರಯ್ಯಾಕ ಖೂನಿ ಕೆಲೀಲೆ ಕೋಣೆ?

Originally published in kn
Reactions 0
20
Argodu Suresh Shenoy
Argodu Suresh Shenoy 11 Oct, 2020 | 1 min read
Crime Story

ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಲೆ ಉತ್ರ ಕೈದ ಜಾವ್ಚೆ ಭಿತ್ತರಿಚಿ ದಡಕ್ ಮ್ಹೊಣು ಉಟೆಯಿಲೊ ಕೈಲಾಸು ರಾಕೇಟಾ ತಶ್ಶಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ಬಾಯ್ಲ ರಮಣಿ ಲಾಗ್ಗಿ ವತ್ತಾ. ಆನಿ ಕೀಸೆಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲ ಕಾಡ್ನು ತಿಗೇಲೆ ಹರ್ದೆಕ ಧೊರನು. “ಎಸ್.. ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.. ತುಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಪೂರಾ ಸಮ... ವ್ಹಯಿ ಹಿಗೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಹಾಂವೆ ಹೇ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲೆ. ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿಚಿ ಕಿತ್ಲೆ ಖೂನಿ ಕೆಲಯಾರಿಚಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮೆಳ್ಚೆ ಏಕ್ಕಾ ಪಂತಾ; ಆಯ್ಕಯಾ ತುಮ್ಕಾ ಆನ್ನೇಕ ಸತ್ಯ ಸಹಿತ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್‍ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಹಿಗೇಲೆ ಬಾಪಯ್ಕ ಆನಿ ಬಾಂವಾಕ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಘಡೋನು ಮಾರನು ಕಾಡಿಲೆ ಸಹಿತ ಹಾಂವೆಚಿ. ಆತ್ತ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಸಕಡಾಲೆ ಎದ್ರಾಕ ಹಿಕ್ಕಾ ಮಾರ್ನು ಕಾಡತಾ ಆಸ್ಸ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಕ್ಕಾ ಮೇಳ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವಚ್ಚೊ; ಹೀಣೆ ಸಹಿತ ಖಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ... ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಕೆಲೀಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಪೂಣಿ ಮಾಕ್ಕ ಮೆಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಿಸ್ತೂಲಾಚೆ ಬಟನ್ ವತ್ತಿತಾ. ಆಪಣಾನ ಮೊರಚೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜಿಲೇಲಿ ರಮಣಿ ಆಪಣಾನ ಬಶ್ಶಿಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಕ್ಸಿ ದುಂಗೂಳ್ನು ಥಂಯಿಚಿ ಸಕ್ಕಲ ಬೈಸೂನು ಸೊಡ್ತಾ. ಕೈಲಾಸಾಲೆ ಗುರಿ ಚುಕ್ತಾ. ತಾಣೆ ಆನ್ನೆಕ ಪಂತಾ ಗುರಿ ಧರಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲಾಚಾನ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಗುಂಡು ತಾಗೇಲೆ ಹರ್ದೆ ಭಿತ್ತರಿ ರಿಗ್ಗೂನು ತೊಂ ಸಕ್ಕಲ ಪಡ್ತಾ. ಹಾತ್ತಾಚಾನ ಪಿಸ್ತೂಲ ದೂರ ವಚ್ಚುನು ಪೋಣು ಆಸ್ತಾ. (ಸಂಪಲೆ)               

0 likes

Published By

Argodu Suresh Shenoy

argodusureshshenoy

Comments

Appreciate the author by telling what you feel about the post 💓

Please Login or Create a free account to comment.